Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

HNX tăng cường quản trị doanh nghiệp niêm yết

. Bà Vũ Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội đồng tư vấn quản trị công ty HNX cho biết trong bối cảnh chất lượng quản trị công ty còn nhiều hạn chế, việc xây dựng tuần lễ này sẽ giúp nâng cao chất lượng quản trị của các doanh nghiệp niêm yết, trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức cần thiết để đương đầu với thử thách mới trong thời kỳ hội nhập

Tuần lễ quản trị công ty dự kiến được tổ chức định kỳ hàng quý với các nội dung xoay quanh các nguyên tắc quản trị công ty của OECD, các vấn đề còn nổi cộm trong thực tiễn doanh nghiệp và giới thiệu một số thông lệ tốt về quản trị công ty đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới… Các tiêu chí của chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch năm nay sẽ được công bố trong tháng 4/2015 và công bố kết quả vào tháng 10/2015.
Bà Vũ Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội đồng tư vấn quản trị công ty HNX cho biết trong bối cảnh chất lượng quản trị công ty còn nhiều hạn chế, việc xây dựng tuần lễ này sẽ giúp nâng cao chất lượng quản trị của các doanh nghiệp niêm yết, trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức cần thiết để đương đầu với thử thách mới trong thời kỳ hội nhập.

Hình 1: HNX tăng cường quản trị doanh nghiệp niêm yết

Hình 1: HNX tăng cường quản trị doanh nghiệp niêm yết

Cũng tại hội thảo, ông Bùi Hoàng Hải – Vụ Quản lý phát hành chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán) đã lưu ý những thay đổi lớn trong Luật Doanh nghiệp 2014. Với Luật mới, doanh nghiệp có quyền lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo mô hình có ban kiểm soát hoặc không có ban kiểm soát; điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông giảm từ 65% tỷ lệ dự họp xuống còn 51%; tỷ lệ thông qua Nghị quyết cũng giảm từ 75% xuống 65% và 51% đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, mở rộng cách thức lấy ý kiến bằng văn bản sang hình thức gửi fax, thư điện tử; cho phép thực hiện bầu dồn phiếu theo quy định của công ty…

ĐHĐCĐ Bến Thành Land: Hủy đại chúng, đổi tên công ty thành Capella Holdings

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .