Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin của trang web etesol.edu.vn

LIÊN KẾT tới các trang web khác

Trang web etesol.edu.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được quản lý bởi chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

Thông tin cá nhân: Chúng tôi bảo vệ như thế nào

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép, vi phạm hoặc tiết lộ.

Thông tin cá nhân: Chúng tôi lưu trữ và xử lý như thế nào

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách trên các máy chủ được bảo vệ tại các vị trí vật lý. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép, vi phạm hoặc tiết lộ.

Bảo mật thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép, vi phạm hoặc tiết lộ.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của quý khách trên trang web etesol.edu.vn. Quý khách có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách điều chỉnh các cài đặt trình duyệt của mình.

Chủ đề Thông tin là gì?

Quý khách có quyền yêu cầu biết thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang lưu trữ, yêu cầu chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân.

Khách hàng & Nhà cung cấp

Thông tin cá nhân của khách hàng và nhà cung cấp sẽ được bảo mật theo chính sách