Tag: người việt

Đề xuất nới thêm điều kiện cho người Việt về nước mua nhà

. Hiện nay, giấy chứng nhận nguồn gốc người Việt do cơ quan đại diện n ...

Đề xuất nới thêm điều kiện cho người Việt về nước mua nhà

. Hiện nay, giấy chứng nhận nguồn gốc người Việt do cơ quan đại diện n ...
2 / 2 POSTS