Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: OCH

OCH họp cổ đông miễn nhiệm ông Hà Văn Thắm

. Tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị OCH đã trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên của ông Hà Văn Thắm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Bên cạnh đó, OCH cho biết kể từ khi . . . Read more