Tag: thuế tiêu thụ đặc biệt

Sabeco kêu oan vì bị truy thu 408 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt

. Trước đó, cùng với kiến nghị truy thu thuế Sabeco, đại diện Kiểm toá ...

Kiểm toán kiến nghị Sabeco nộp bù 408 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt

. Từ những trường hợp này, Bộ Tài chính đã kiến nghị sửa đổi Luật thuế ...
2 / 2 POSTS